onsdag 23. juni 2021

Hva er voldsoffererstatning?

Erstatning for vold.

Voldsoffererstatning er en offentlig ordning som skal sørge for å avhjelpe de økonomiske konsekvensene som ofre for voldshandlinger utsettes for. 

Erstatningen kan også kompensere for ikke-økonomiske tap for annet ubehag og begrensning i livsutfoldelse.

I Norge er det en egen instans man kan søke erstatning for i slike tilfeller, nemlig Kontoret for voldsoffererstatning.

Det holder til i Vardø, men behandler krav og henvendelser fra hele landet.

Hvem kan søke voldsoffererstatning?

For å ha rett på voldsoffererstatning må du ha vært utsatt for en voldelig handling. Slik det er beskrevet i loven må denne handlingen «krenke livet, helsen eller friheten».

Eksempler på handlinger som omfattes av dette er

· Vold

· Ran

· Trusler

· Frihetsberøvelse

· Voldtekt

· Andre seksuelle overgrep

Fysiske og psykiske skader er likestilt når du søker erstatning. Blir du arbeidsufør på grunn av psykiske traumer (PTSD) som følge av dette teller det like mye som om du blir det som følge av rent fysiske skader.

Det er i utgangpunktet ikke så alvorlige skader som skal til for å kreve erstatning. En lett depresjon, blåmerket eller ødelagte klær kan være grunnlag.

Dersom du blir ufør kan du imidlertid ha krav på store beløp i erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, behandlingsutgifter og påføring av varige men.

Voldsoffererstatningen er subsidiær

Et viktig punkt med voldsoffererstatningen er at den er subsidiær. Det betyr at du må se hva du kan få dekket ved utbetaling fra andre instanser før voldsoffererstatning blir vurdert.

Du må derfor undersøke med instanser som forsikringsselskap, Nav, HELFO eller pasientreiser før du kan kreve dekning fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Hva kan du få i voldsoffererstatning?

Vi skiller mellom erstatning for økonomiske tap, og erstatning for andre forhold som menerstatning og oppreisning.

Økonomiske tap kan være

· Tap av inntekter, både det som er lidt og det som kommer til å påløpe i framtiden

· Utgifter til behandling, både det som er påløpt og det som forventes å påløpe framover

· Tannbehandling

· Utgifter til hjemmearbeid (husarbeid) når du ikke lenger er i stand til å utføre det selv

· Reiseutgifter (i forbindelse med behandling)

· Tingsskader (som ødelagte klær)

· Advokatutgifter

· Tap av forsørger

· Utgifter til innhenting av spesialisterklæring i forbindelse med søknaden

· Begravelseskostnader

· Sikkerhetstiltak

Vi minner om at du må søke økonomisk stønad andre steder der det er mulig før du subsidiært eller i tillegg kan få voldsoffererstatning.

Utover erstatning for økonomisk tap kan du altså også søke om menerstatning. I den grad du ikke lenger kan gjøre ting som for andre er en selvfølge, er en menerstatning ment å kompensere for dette.

Eksempler kan være å gå tur i skogen eller reise på sydenferier. Menerstatning utmåles etter egne satser ut fra en medisinsk invaliditet på 15 % eller mer, og det antall år den skadelidte har igjen til vedkommende når den gjennomsnittlig levealder i Norge.

I tillegg kan det noen ganger kreves oppreisning, ofte kalt erstatning for tort og svie.

Maksimal erstatning som kan utbetales fra kontoret for Voldsoffererstatning er 60 ganger Folketrygdens grunnbeløp. Grunnbeløpet per 2021 utgjør 106 399 kroner.

Husk at det også er frister som må overholdes for at du skal få erstatning.

Krav til dokumentasjon

Du søker digitalt fra hjemmesiden til Kontoret for voldsoffererstatning. Det er viktig å få med alle krav det er mulig å søke erstatning for. (Du kan imidlertid sende tilleggssøknader i etterkant).

Alle krav du fremmer må dokumenteres. Det er derfor viktig å ta vare på alt av legeuttalelser og kvitteringer. Søker du erstatning for tapt arbeidsfortjeneste må du både dokumentere lønnsnivået ditt, og de ytelsene du får fra Nav som kompenserer for disse.

Det kan være lang behandlingstid for søknad om voldsoffererstatning, så det er bare å komme i gang så fort som mulig.

Rettshjelp i forbindelse med voldsoffererstatning

Kontoret for voldsoffererstatning vil ikke selv bistå deg i særlig grad i forbindelse med fremmingen av erstatningskravet.

På hjemmesiden sin presiserer de at det er ditt ansvar å tydeliggjøre hvilke krav du søker dekket, og at de normalt ikke vil ta kontakt for å avklare hvilke krav som er fremmet. Det er også ditt ansvar å innhente dokumentasjon fra fastlege, barnevern, kommune eller andre instanser.

Det kan være tungt for personer som har blitt utsatt for grove voldshandlinger å gå gjennom denne mølla.

Dekning av advokatutgifter

Derfor har kontoret anledning til å dekke nødvendige advokatutgifter i forbindelse med søknaden. Du tar selv kontakt med advokaten som fører timelister over arbeidet som blir utført i saken og søkes dekket fra kontoret.

Advokater med erfaring fra slike saker vil raskt danne seg et overblikk over hvilke typer erstatninger det kan være aktuelt å søke fra Kontoret for voldsoffererstatning, og hvilke krav som kan fremmes andre steder. De kan også gi verdifull bistand i arbeidet med å utmåle fremtidig inntektstap eller finne frem til spesialister som kan utarbeide de nødvendige utredningene.