fredag 31. august 2018

Når kan bostedsforelder bli ilagt tvangsbot?

Brudd på barneloven kan gi tvangsbot.
Det kan være flere årsaker til at det oppstår en tvist mellom foreldre, for eksempel problemer med samvær. Etter barneloven § 65 kan en forelder som ikke medvirker lojalt til at samvær mellom barnet og samværsforelderen blir gjennomført, bli ilagt tvangsbot.

For at bostedsforelderen skal bli ilagt tvangsbot må det for det første foreligge et tvangsgrunnlag. Rettsforlik, rettsavgjørelse, tvangskraftig vedtak fra fylkesmannen jf. barneloven § 55, er eksempler på tvangsgrunnlag.

For det andre må det ikke være umulig at samvær gjennomføres i henhold til avtalen, rettsforliket eller rettsavgjørelsen. Loven gir eksempler på hva som anses som umulighet. Det vil for eksempel være dersom det foreligger reell risiko for at barnet vil bli utsatt for vold, overgrep eller annen behandling som utsetter barnets psykiske eller fysiske helse for skade eller fare.

I tillegg følger det av rettspraksis at dersom barnet sterkt motsetter seg samvær, kan dette regnes som umulighet. Videre vil sykdom hos barnet kunne medføre at det er umulig at samværet gjennomføres. Om sykdommen umuliggjør samværet må vurderes konkret i den enkelte situasjon, hvor hensynet til barnets beste må være utslagsgivende.

I slike tvister er dat alltid smart å ta kontakt med en advokat.

Dersom man befinner seg i en situasjon der bostedsforelder tilbakeholder barnet fra samvær, kan man reise sak for tingretten der bostedsforelderen bor. Retten vil da ta stilling om vilkårene for å ilegge tvangsbot er tilstede.

mandag 13. august 2018

Steve Jobs sitater

Steve Jobs (Steven Paul Jobs) ble født 1955 i San Francisco i USA og ble verdenkjent som grunnleggeren (sammen med Steve Wozniak) av Apple Inc.
Steve Jobs ble også ansett som en av de fremste pionerene innen datateknologi, og var blant de første til å se det kommersielle potensialet i det grafiske brukergrensesnittet og musen, noe som førte til at Apple lanserte den suksessfulle datamaskinen Apple Macintosh.
Senere kom andre innovasjoner som iPod, iPhone og iPad.
Steve Jobs døde 5. oktober 2011 av kreft. Men før han døde kom Steve Jobs med han med flere uttalelser som har blitt sitert utallige ganger. Nettsiden AppleShopaholic.com har samlet de 10 beste sitatene her.