fredag 31. august 2018

Når kan bostedsforelder bli ilagt tvangsbot?

Brudd på barneloven kan gi tvangsbot.
Det kan være flere årsaker til at det oppstår en tvist mellom foreldre, for eksempel problemer med samvær. Etter barneloven § 65 kan en forelder som ikke medvirker lojalt til at samvær mellom barnet og samværsforelderen blir gjennomført, bli ilagt tvangsbot.

For at bostedsforelderen skal bli ilagt tvangsbot må det for det første foreligge et tvangsgrunnlag. Rettsforlik, rettsavgjørelse, tvangskraftig vedtak fra fylkesmannen jf. barneloven § 55, er eksempler på tvangsgrunnlag.

For det andre må det ikke være umulig at samvær gjennomføres i henhold til avtalen, rettsforliket eller rettsavgjørelsen. Loven gir eksempler på hva som anses som umulighet. Det vil for eksempel være dersom det foreligger reell risiko for at barnet vil bli utsatt for vold, overgrep eller annen behandling som utsetter barnets psykiske eller fysiske helse for skade eller fare.

I tillegg følger det av rettspraksis at dersom barnet sterkt motsetter seg samvær, kan dette regnes som umulighet. Videre vil sykdom hos barnet kunne medføre at det er umulig at samværet gjennomføres. Om sykdommen umuliggjør samværet må vurderes konkret i den enkelte situasjon, hvor hensynet til barnets beste må være utslagsgivende.

I slike tvister er dat alltid smart å ta kontakt med en advokat.

Dersom man befinner seg i en situasjon der bostedsforelder tilbakeholder barnet fra samvær, kan man reise sak for tingretten der bostedsforelderen bor. Retten vil da ta stilling om vilkårene for å ilegge tvangsbot er tilstede.